ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
ಶ್ರೀ.ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 080-22352769     ‌prs.energy@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಭಾರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22294390 080-22218930 9480815777 mdpckl@gmail.com
  ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ವಾಣಿಜ್ಯ) 080-22221731 080-22218930 9448365074 dcpckl@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು) 080-22210685 080-22218930 8277889889  addl.director2018@gmail.com
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ ಗುಡಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು) 080-22107490 080-22218930 9448365063 jdppckl2018@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ.ಬಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ವಾಣಿಜ್ಯ) 080-22107492 080-22218930 9480808348 jdcpckl2015@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪರಮೇಶ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-1 080-22107489 080-22218930 9480808324 kparamesha66@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್. ರೇಖಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-2 080-22107489 080-22218930 9448090394 ddp2pckl@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಪದ್ಮಲತಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-3 080-22107490 080-22218930 9480813533 ddp_trading@yahoo.com
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-5   080-22218930   ddp5.pckl@gmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-05-2020 05:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin